Dự án


Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Lý Hòa Hiệp (Khu vực từ bãi vật tư Duy Khánh đến cầu Vàm Sát 2), xã Lý Nhơn.

Vị trí công trình: xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ – TP HCM
Cấp độ công trình: Cấp IV
Tên khách hàng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ
Giá trị hợp đồng:
Thời gian hợp đồng: 06 - 02 - 2021
Trình trạng dự án: Đã nghiệm thu
Nội dung công việc: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTCHình ảnh:


1
2
3
4
Chi tiết dự án:

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTC