Dự án


Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư Bà Xán (khu vực từ rạch Tắc Cát đến cầu Tắc Tây Đen)

Vị trí công trình: xã Tam Thôn Hiệp – huyện Cần Giờ – Tp.HCM
Cấp độ công trình: Cấp IV
Tên khách hàng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ
Giá trị hợp đồng: 1.673.825.000 đồng
Thời gian hợp đồng: 14 - 02 - 2021
Trình trạng dự án: Đã nghiệm thu
Nội dung công việc: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTCHình ảnh:


1
2
3
4
5
6
7
8
Chi tiết dự án:

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTC